Miot "S" - 04.09.2021r.

5 piesków (males) / 5 suczek (females) 

SHEYK X-ZIBIT  V.Musterland (FCI) 

SHOT X-ZIBIT V.Musterland (FCI) 

SIR X-ZIBIT V.Musterland (FCI) 

STORM X-ZIBIT V.Musterland (FCI) 

SZACH MAT X-ZIBIT V.Musterland (FCI) 

SALSA RUSKA V.Musterland (FCI) 

SAMBA RUSKA V.Musterland (FCI) 

SAYAH RUSKA V.Musterland (FCI) 

SIERRA RUSKA V.Musterland (FCI) 


Matka/Mother: Herskapets RUSKA 

Ojciec/Father: X-ZIBIT V. Musterland (FCI)